Klubbens vedtægter

Seneste revision:  2019

 

Vedtægter for Hedensted Golf Klub

§ 1 Klubbens navn er Hedensted Golf Klub og dens hjemsted er i Hedensted Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
§ 2 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
§ 3 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun personer kan optages som medlem. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres tids prioriterede ventelister. Som udgangspunkt er Hedensted Golf Klub åben for alle, men af kapacitetshensyn føres to ventelister efter objektive kriterier, idet ansøgere, hvis ægtefælle/samlever, forældre eller børn i forvejen er aktivt medlem, samt borgere i Hedensted Kommune føres på særskilt prioriteret venteliste.
§ 4 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

 1. Aktive juniorer
  Def.: Man er junior til og med det kalenderår, hvori man fylder 18 år
 2. Aktive ynglinge
  Def.: Man er yngling til og med det kalenderår, hvori man fylder 25 år
 3. Aktive voksne (seniorer)
  Def.: Alle medlemmer der ikke er omfattet af kat. 1-2 og 4-10.
 4. Aktive hverdagsmedlemmer over 65 år
  Def.: medlemmer, der er fyldt 65 år og som kun ønsker at spille på hverdage
 5. Langdistancemedlemmer
  Def.: medlemmer, der er medlem af en anden golfklub og som bor mindst 50 km fra Hedensted Golfklub
 6. Korthulsbanemedlemmer
  Def.: Medlemmer, der uanset alder kun ønsker at spille golf på korthulsbanen.
 7. Fleksmedlemmer
  Def.: Medlemmer i henhold til DGU’s regler for medlemmer med et DGU kort type F
 8. Familiemedlemskab
  Def.: Mindst 3 aktive medlemmer af samme familie. Det vil sige forældre og børn under 25 år i samme husstand.
 9. Prøvemedlemmer
 10. Passive

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud, hvis størrelse og betalingsbetingelser fastsættes af bestyrelsen. Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling betales intet indskud,
og ved overgang fra yngling til voksen betales fuldt indskud. Ynglinge der overgår til senior får en reduktion på kr. 500 i indskudsbetaling for hvert sammenhængende år de har været junior- og ynglinge medlem umiddelbart inden overgangen, dog maksimalt halvdelen af indskuddet for et seniormedlem. Korthulsbanemedlemmer betaler ½ indskud. Fleksmedlemmer betaler ikke indskud. Ved Familiemedlemskaber betaler ældste medlem 100 %´s kontingent som fuldtidsmedlem, senior, næstældste får 10 % i rabat. De resterende familiemedlemmer får 20 % rabat. Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, i hvilket tilfælde medlemmet, ved eventuelt senere ønske herom, kan vende direkte tilbage til aktiv status, dvs. uden at skulle optages på venteliste eller betale fornyet indskud. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentjusteringer træder i kraft ved førstkommende kontingentforfald (gældende fra år 2011) De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.
§ 5 Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse samt øvrige ændringer i medlemsstatus, kan kun ske skriftligt inden d. 30. november for det kommende kalenderår.
§ 6 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Hedensted Kommune hvert år inden udgangen
af marts måned. Indkaldelsen til generalforsamlinger sker ved annoncering på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen udsendes pr. e-mail til alle medlemmer, der har registreret deres e-mailadresse hos klubben. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 1 fuldmagt pr. medlem. Hedensted Golf Klub A/S bestyrelse indstiller hvert år den 1. januar til klubbens bestyrelse, hvem der kan optages som medlem af klubben. Optagelse sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter, og klubbens bestyrelse meddeler senest 3 uger efter indstillingsfristen til bestyrelsen i Hedensted Golf Klub A/S, hvilke medlemmer der er optaget. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, hvis der stadig er ubesatte poster. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med 8 dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 8 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert
stemmeberettiget medlem. Medlemmer af Hedensted Golf Klub A/S bestyrelse kan ikke vælges til bestyrelsen i Hedensted Golf Klub. I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanten og ved yderligere vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil
næste generalforsamling.
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
§ 10 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter Klubben tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen og klubbens daglige leder i forening. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. Uanset omstående kan bestyrelsen dog træffe beslutning om at omlægge eksisterende lån i fast ejendom, hvis nettoprovenuet ved omlægning ikke overstiger 100.000 kr. for hvert lån der omlægges. Beslutning herom træffes ved almindelig stemmeflerhed.
§ 11 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
§ 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, dog første år fra stiftelsen til den 31. december 2004.
§ 13 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fast rettelse af medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicap system, og tildeling af handicapslag i handicaptumeringer og -matcher sker iht. det af DGU fastsatte slope system. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) af klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren indbringes for DGU’s Amatør- og ordensudvalg.
§ 14 Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union, eller tilsvarende almennyttig forening.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2020.

Per Kristensen, Formand         

Lars Christensen, Næstformand

Kari Martinsen

Karen Ebdrup

Ole Korsholm

Niels Jørgen Søndergaard

Steen Louie

Tommy Rathmann