Vilkår for medlemskab og betaling

På denne side kan de læse ‘det med småt’ – altså vilkårene for indmeldelse, udmeldelse, skift af medlemskab type samt vilkår for betaling m.m.

Særligt om ændring af medlemskab

Ønsker du at ændre dit medlemskab for kommende sæson, herunder ved ønske om udmeldelse eller konvertering til et billige kontingent eller passivt medlemskab, skal Hedensted Golf Klub altid have skriftlig besked senest 1. december. Dette fremgår af klubbens vedtægter § 5. Overskridelse af fristen accepteres ikke.

Du kan dog til enhver tid konvertere fra passivt medlemskab, flex-medlemskab eller andet billigere medlemskab til et dyrere medlemskab mod at betale differencen.

Alle ændringer skal altid fremsendes skriftligt til info@hedenstedgolf.dk, således at både du som medlem og golfklubben har dokumentation for at ændringen er foretaget rettidigt. Du har som medlem selv ansvar for at kunne dokumentere en ændring, herunder udmeldelse, vær derfor venligst opmærksom på, at du modtager en bekræftelse fra klubbens sekretariat

Særligt ved udmeldelse

Der kan ikke dispenseres fra ovennævnte frist for udmeldelse, og dermed heller ikke mulighed for at få dele af kontingentet tilbagebetalt ved udmeldelse midt i sæsonen. Eneste undtagelse er i tilfælde af et medlems dødsfald meddelt golfklubben, i hvilket tilfælde halvdelen af kontingentet for den igangværende sæson refunderes boet.

Sidste frist er sidste frist

Vi er åbne og imødekommende, og friske på det meste. Derfor kan det måske undre, at klubbens administration ikke også er fleksible vedr. tidsfristen for ændring af medlemskab.

Dette skyldes først og fremmest at golfklubben administreres efter de vedtægter som er bestemt af klubbens medlemmer på generalforsamlingen, specifikt § 5 som findes tilsvarende i mange golfklubber. Årsagen til denne bestemmelse er, at golfklubber ikke er som de fleste andre idrætsklubber og foreninger. Golfklubber adskiller sig bl.a. særligt ved deres ejerskab og ved at have nogle anderledes store driftsbudgetter. I Hedensted Golf Klub ejer klubben selv klubhus og øvrige faciliteter, ligesom de ansatte greenkeepere og sekretariatsmedarbejdere alle er ansatte i golfklubben.

Næste sæsons kontingent for klubbens medlemmer fastsættes ud fra budget og forventning til årets udgifter og indtægter. Det er derfor vigtigt at klubben kan budgettere og forudse fremtiden så præcist som muligt, og allerede i god tid før næste sæsonstart. Dette er i alle medlemmers samlede interesse.

Klubbens administration her derfor ikke mulighed for at gradbøje de medlemsbestemte vedtægter, eller give særlige undtagelser til nogle – og ikke til andre. Dette er bestemt for foreningens fælles bedste – selvom det i visse tilfælde kan virke ufleksibelt og måske endda urimeligt for den enkelte.

Særligt for juniorer – og deres forældre

Bemærk at klubbens vedtægter ikke skelner mellem børn, unge og ældre. Udmeldelsesreglerne er ens for alle, og adskiller sig fra udmeldelsesregler i de fleste fodboldklubber og gymnastikforeninger. Da børn sjældent selv er opmærksomme på dette, og oftere end voksne shopper rundt imellem forskellige idrætsgrene, bedes du som forældre være særligt opmærksom på dit barns fremtidsplaner og evt. få udmeldt barnet indenfor tidsfristen, såfremt der kan være udsigt til ændringer for næste sæson. Barnet er altid velkommen til at indmelde sig igen til næste sæson.

Passivt medlemskab

Hvis du i en periode ønsker at være passivt medlem, kan du tegne et passivt medlemskab til kr. 1000,- årligt. Dermed vil du fortsat modtage klubbens nyhedsmails, være sikret et lavere kontingent hvis du tidligere har betalt indskud, og stå forrest i køen, såfremt der måtte opstå venteliste for fuldtidsmedlemskaber. Konvertering til passivt medlemskab følger samme frister som ovenfor.

Regler for indmeldelse

 1. Du er medlem af Hedensted Golf Klub for 1 år af gangen, dette følger kalenderåret. Dette gælder uanset om du betaler årligt eller halvårligt.
 2. Du binder dig for ét års medlemskab ved indmeldelse. Hvis du melder dig ind i løbet af året kan du nøjes med at betale forholdsmæssigt for det første kalenderår, mod at du binder dig til det kommende kalenderår.
 3. Du kan dog melde dig ud i bindingsperioden mod at betale fuldt kontingent for hele kalenderåret.

Regler for udmeldelse

 1. Udmeldelse eller ændring af medlemskab kan ske pr. 31/12 hvert år, dette skal være meddelt klubben skriftligt senest 1/12.
 2. Ved dødsfald tilbagebetales halvdelen af kontingentet for indeværende år til boet.
 3. Se endvidere teksten ‘særligt om ændringer af medlemskab’ øverst på denne side

Skift af medlemstype

 1. Overførsel til passivt medlemskab i løbet af året kan kun ske ved følgende årsager: Brækket arm eller ben, graviditet eller pludseligt opstået sygdom. Der skal forevises lægeerklæring. Der betales forholdsmæssigt kontingent til skiftet af medlemskab.
 2. Junior medlemmer overgår automatisk til ynglinge medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 18.
 3. Ynglinge medlemmer overgår automatisk til senior medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 25.
 4. Studerende kan være medlem på samme vilkår som Ynglinge medlemmer, også efter de er fyldt 25, der skal vises gyldigt studiekort.
 5. Skift fra passivt til aktivt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.
 6. Skift fra Flex- eller Korthulsbane medlem til fuldt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.

Betaling af kontingent

 1. Betaling af kontingent kan ske via betalingsservice, bankoverførsel eller betalingskort/kontant i sekretariatet.
 2. Vi frabeder os i videst mulig omfang betaling med kontanter.
 3. Vi kan pga. reglerne i hvidvaskningsloven aldrig modtage mere end kr. 8000,- kontant fra én husstand pr. kalenderår.
 4. Hvis du betaler med betalingsservice er der ingen gebyrer, alle andre betalingsformer koster 75,- kr. pr. indbetaling
 5. Du er medlem for et kalenderår af gangen, men kan dele betalingen op 1/2 årligt, vi anbefaler at du bruger betalingsservice.
 6. Fra og med 2020 er der ikke længere krav om 5000,- kr. indskud, og kontingenterne er tilrettet derefter. Du kan dog stadig vælge at betale indskud hvis du ønsker for et billigere årligt kontingent – kontakt sekretariatet for at høre om denne mulighed.

Evt. restance

 1. Er du kommet i restance uden mulighed for at betale til tiden, bedes du kontakte os for en betalingsaftale
 2. 1. rykkerskrivelse fremsendes umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdato.
 3. 2. rykkerskrivelse fremsendes efter 14 dage med rykkergebyr 100,-
 4. 3. rykkerskrivelse fremsendes efter 30 dage med rykkergebyr 100,- Din adgang til Golfbox lukkes midlertidigt ned.
 5. Efter 3. rykkerskrivelse overdrages sagen til eksternt inkassofirma med heraf følgende omkostninger.